Biologiya

7-sinf
7-sinf
Yangi 7-sinf
7-sinf
5

Biologiya fanining bu bosqichida siz hayvonot olami bilan tanishasiz. Hayvon organizmining umumiy tuzilishini, qanday to‘qimalardan tashkil t...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
5

Biologiya fanining bu bosqichida siz odam organizmi tuzilishi bilan tanishasi...

9-sinf
9-sinf
4.7
9-sinf
4.7

Biologiya fanining bu bosqichida siz botanika, zoologiya va odam anatomiyasi bo‘yicha olgan bilimlaringizni umumlashtirib, ularni o‘zar...

10-sinf
10-sinf
Yangi 10-sinf

Biologiya fanining bu bosqichida siz hayotning molekula, hujayra, organizm, populatsiya va tur bosqichidagi umumbiologik qonuniyatlar bilan tanisha...

11-sinf
11-sinf

Biologiya fanining bu bosqichida siz hayotning biosfera va biogeotsenoz darajasidagi qonuniyatlar, organik olam filogenezi haqida bilib olasiz. Org...