Geometriya

7-sinf
7-sinf
Yangi 7-sinf
7-sinf
0

Siz bu bosqichda Geometriya fani qayerdan va kim tomonidan yaratilgani, bu fanning rivojlanish tarixi haqida, eng sodda geometrik jismlar va ularni...

8-sinf
8-sinf
8-sinf
0

Bu kursda to‘g‘ri to‘rtburchaklar bilan tanishib, romb, kvadrat, to‘g‘ri burchak, trapetsiyaning xususiy xossalari ha...

9-sinf
9-sinf
9-sinf
0

Siz bu bosqichda ko‘pburchaklarning xossalari va o‘ziga xos xususiyatlari, agarda kesmalarga yo‘nalish berilsa, uning o‘zga...

10-sinf
10-sinf
Yangi 10-sinf

Bu bosqichda siz fazoviy shakllar, ko‘pyoqlar va ularning kesimlarini yasash, fazodа aylanma shakllarga doir masalalar yechishni o‘rgan...

11-sinf
11-sinf

Siz bu bosqichda uchyoqlar haqidagi bilimlaringizni ko‘pyoqlar haqidagi ma’lumotlar bilan boyitasiz, prizma va piramida haqidagi tushun...